W związku z realizacją projektu pn.: „Toszecka Alberga –  zwiększenie atrakcyjności turystycznej w Gminie Toszek poprzez przebudowę i remont obiektu przeznaczonego na miejsca noclegowe dla pielgrzymów”,
współfinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego programem w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej – w tym wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury w ramach  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020 przedstawiamy wyniki zapytań cenowych do poszczególnych zadań.